هر چه می خواهی گناه کن

جوانی محضر امام حسین(ع) رسید و گفت:

من مردی گناهکارم ونمیتوانم خودم رادرانجام گناهان بازدارم،مرانصیحتی فرما

امام حسین(ع) فرمودند:

پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن.

روزی خدا را مخور و هر چه می خواهی گناه کن.

از حکومت خدا بیرون برو و هر چه می خواهی گناه کن.

جایی را انتخاب کن تا خداوند تو را نبیند و هر چه می خواهی گناه کن.

وقتی حضرت عـزرائیل(ع)
برای گـرفتن جان تو آمـد او را ازخـود بـران و هـرچـه می خواهی گناه کن.

زمــانی کــه مـــالک دوزخ
تـو را به ســوی آتــش می بـرددر آتش وارد مشو و هرچه میخواهی گناه کن.
 

جوان کمی فکر کرد و شرمنده شد

و در برابر واقعیت های گفته شده چاره ای جز توبه نداشت.

/ 3 نظر / 15 بازدید
.

کم کم سیاهی علمت دیده می شود آثار خیمه های غمت دیده می شود افتـاده سینه ام بـه تپش های انتـظار از روی تل دل، حرمت دیده می شود صلی الله علیک یا اباعبدالله الحسین یاحق