مقام علامه امینی نزد امیرالمؤمنین(ع)

فرزند علاّمه نقل می کندکه وقتی خواستم بعد از رحلت مرحوم علامه در سال 1390ه ق از نجف به ایران بیایم،خدمت آیت ا... سید محمد تقی بحرالعلوم رفتم که از نوه های مرحوم علامه بحرالعلوم بود، وقتی چشمش به من افتاد شروع کرد به گریه کردن، گفتم: چرا گریه می کنید؟! فرمودند: بعد از این که مرحوم پدرت رحلت کرد، با خود فکر می کردم که امام علی علیه السلام چگونه از زحمات علامه تشکر می کند! تا این که یک شب در خواب دیدم قیامت برپا شده است و مردم در صحرای محشر هستند، همه به یک طرفی توجه دارند؛ فهمیدم که آن حوض کوثر است. به طرف حوض کوثر رفتم، دیدم که حضرت امیر المؤمنین در کنار حوض ایستاده اند، و محبین خودش را با کاسه های بلوری که پر از آب زلال است سیراب می کنند. مدتی به این کیفیت گذشت، یک وقت صدایی از بین مردم بلند شد، گفتم چه خبر شده است؟!
گفتند که علاّمه امینی به حوض کوثر و به محضر علی علیه السلام مشرف می شوند. من منتظر بودم که امام چگونه با علامه برخورد می کند. دیدم کاسه را زمین گذاشت و دو دست مبارکش را از حوض پر کرد و علامه را با دستان مبارکش سیراب نمود و سپس فرمود:
"بَیضَ ا... وَجهَک لَقَد بَیضتَ وُجُوهَنا؛ خدا تو را روسفید کند که ما را روسفید کردی."
در این هنگام فهمیدم مقام علامه در نزد امیر المؤمنین به خاطر تألیف کتاب الغدیر چه قدر است.

/ 0 نظر / 14 بازدید